معاون


نام و نام خانوادگی : دکتر کامران مردانی
سمت:  معاون اداری آموزشی دانشجویی فرهنگی
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی پزشکی
تلفن مستقیم :33235422-038
آدرس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان – معاون آموزشی دانشجویی