تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
 
شرح تاریخ
انتخاب واحد کاردانی و کارشناسی 5 لغایت 8 بهمن  98
کارشناسی ارشد 9 لغایت 10 بهمن 98
شروع کلاس ها 12 بهمن 1398
ثبت نام با تأخیر 15 بهمن 1398
حذف و اضافه 26 لغایت 30 بهمن 1398
پایان کلاس ها 22 خرداد 1399
امتحانات 24 خرداد لغایت 5 تیر 1399