سرفصل دروس

کارشناسی ارشد کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کاردانی پیوسته
حسابداری مهندسی عمران حسابداری حسابداری
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار حقوق مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر
مهندسی عمران سازه حسابداری علمی کاربردی معماری نقشه کشی معماری
حقوق خصوصی   مهندسی اجرایی عمران الکتروتکنیک برق صنعتی
    مهندسی تکنولوژی برق قدرت