معرفی اعضای هیأت علمی

مجید قاسمی
مرتبه علمی: مربی
رشته : دکتری کامپیوتر- هوش مصنوعی
پست الکترونیک :majid_ghasemi@srbiau.ac.ir
نکیسا توکلی
مرتبه علمی: مربی
رشته : دکتری کامپیوتر- هوش مصنوعی
پست الکترونیک :nakisatavakoli@gmail.com
عبدالرسول احمدی
مرتبه علمی: مربی
رشته : دکترای عمران -مهندسی سازه
پست الکترونیک : akhavan80@yahoo.com    
       
عبدالرحمان احمدی
مرتبه علمی: مربی
رشته : دکترای عمران - مهندسی سازه
پست الکترونیک :ra.ahmadi60@gmail.com    
    
آرش محمدی
مرتبه علمی: مربی
رشته : دکترای عمران -مهندسی زلزله
پست الکترونیک : farsanim@yahoo.com
حکمت صفرپور
مرتبه علمی: مربی
رشته : دکترای مترجمی زبان انگلیسی
پست الکترونیک : h.safarpoor@gmail.com
نرجس محسنی فر
مرتبه علمی: مربی
رشته : دکترای برق-الکترونیک
پست الکترونیک : mohsenifar86@gmail.com
صادق صادقي ده چشمه
مرتبه علمي: استادیار
رشته : دكتراي رياضي-جبر
پست الكترونيك: sadegh.sadeghi@gmail.com
مرضيه محمدي
مرتبه علمي : مربي
رشته : دكتري معماري - معماری
پست الكترونيك:marziehfarsany@yahoo.com
منيره نادري
مرتبه علمي: مربي
رشته : دكتراي فلسفه و هنر
پست الكترونيك monireh.naderi@gmail.com :
كامران مرداني
مرتبه علمي: مربي
رشته : دكتراي مهندسي پزشكي-بیوالکتریک
پست الكترونيك: kmardanik@gmail.com
سودابه اسدیان
مرتبه علمي: مربي
رشته : دكتراي حقوق و علوم سیاسی
پست الكترونيك: asadian.lawyer@gmail.com
رضا ارشادی
مرتبه علمي: مربي
رشته : دكتري مهندسي عمران - مهندسی آب
پست الكترونيك: reza.ershadi62@gmail.com
حسین نبیئی بروجنی
مرتبه علمي: مربي
رشته : دكتري حسابداری
پست الكترونيك: hossein_nabiei@yahoo.com

رضا خسروی
مرتبه علمي: مربي
رشته : دكتري حسابداری
پست الكترونيك: khosravi.291r@yahoo.com

عباس شاهینی شمس آبادی
مرتبه علمي: مربي
رشته : دكتري کامپیوتر - نرم افزار
پست الكترونيك: abbas_shahini@yahoo.com