تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399
 
شرح تاریخ
انتخاب واحد کاردانی و کارشناسی 25 لغایت 26 شهریور 99
کارشناسی ارشد 25 لغایت 26 شهریور 99
شروع کلاس ها 29 شهریور 99 
ثبت نام با تأخیر -
حذف و اضافه 12 مهر
پایان کلاس ها 14 دی
امتحانات -